Általános Szerződési feltételek

 1. Bevezető rendelkezések

1.1. A FÓRUM-PLUSSZ Szerszám- és Alkatrészgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8638 Balatonlelle, Ipartelepi út 28.; cégjegyzékszám: Cg. 14-09-001142; adószám: 10430147-2-14.; (“Fórum-Plussz Kft”) által Megrendelőivel („Megrendelő”) megkötött minden gyártási, adásvételi és szállítási szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései vonatkoznak. Az ÁSZF a Megrendelővel kötött Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Megrendelők megrendelésében, illetve egyéb írásos, vagy szóbeli közlésében foglaltak nem módosítják a jelen ÁSZF rendelkezéseit, hacsak ahhoz a Fórum-Plussz Kft. írásban hozzá nem járult. A szerződő felek a közöttük létrejövő Szerződésben a jelen ÁSZF-től eltérő kikötésekben közös megegyezéssel írásban megállapodhatnak. A Megrendelő általános szerződéses feltételeinek alkalmazása kizárt, kivéve, ha azt a Fórum-Plussz Kft írásban elismerte. Fórum-Plussz Kft Általános Üzleti Feltételei mindenkor érvényes változata minden jövőbeli üzleti kapcsolat vonatkozásában is érvényes.

1.2. A Fórum-Plussz Kft által gyártott és forgalmazott termékek, alkatrészek alkalmazása iparági specifikus szakismereteket kíván. Megrendelő a megrendelés adásával (ajánlat elfogadásával) elismeri, hogy a Fórum-Plussz Kft termékeit szakmája, önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége érdekében rendeli illetve vásárolja meg, a termék megrendeléséhez és alkalmazásához szükséges szakértelemmel rendelkezik. A fentiek alapján Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződés nem minősül fogyasztói szerződésnek.

1.3. A Fórum-Plussz Kft. által publikált árak, rajzok vagy bármely más, az értékesített termékre vonatkozó dokumentációs anyag, melyet a Fórum-Plussz Kft. az ajánlathoz csatolt, csak általános tájékoztatásra szolgálnak, és nem tekinthetők a felek között létrejövő Szerződés részének, kivéve, ha a megbízás ezt külön tartalmazza.

1.4. Ezen Általános Szerződési Feltételek nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti és megismerheti. A Fórum-Plussz Kft. gondosan ügyel rá, hogy a Megrendelő megismerje ezen ÁSZF-et még a közöttük létrejövő szerződéses kapcsolat kezdete előtt. A Megrendelő a jelen ÁSZF-et a Fórum-Plussz Kft. üzleti helyiségeiben megtekintheti és kérésére abból egy példányt részére a Fórum-Plussz Kft. átad. A Fórum-Plussz Kft az ÁSZF mindenkor hatályos változatát a Fórum-Plussz Kft honlapján (www.forumplussz.hu), elektronikus úton is hozzáférhetővé teszi.

1.5. A Fórum-Plussz Kft fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et új termék, vagy szolgáltatás bevezetésekor egyoldalúan kiegészítse, valamint, hogy azt az üzletpolitika megváltozásakor egyoldalúan módosítsa.

2.  Meghatározások

Az ÁSZF-ben használt fogalom-meghatározások a jelen ÁSZF-ben, valamint a Szerződésben – eltérő kikötés hiányában – az alábbi jelentéssel bírnak:

Áru: a Szerződés tárgya, a Megrendelő által a megrendelésben gyártásra megrendelt és/vagy megvásárolt  termékek összessége vagy bármelyike.

Fél: a Fórum-Plussz Kft vagy a Megrendelő.

Felek: a Fórum-Plussz Kft és a Megrendelő.

Fogyasztói Szerződés: a Ptk 8:1§ (1) 3. pontban és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontjában meghatározott fogyasztóval kötött szerződés.

Megállapodás: a Felek megállapodása az ügylet teljesítésével kapcsolatos lényeges kérdésekről.

Ptk.: a mindenkor hatályos polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Vételár: az a nettó összeg, amelyet a Megrendelő az Áru ellenértékeként a Fórum-Plussz Kft részére köteles megfizetni.

Megrendelő: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint magánszemély, amelynek (akinek) részére a Fórum-Plussz Kft. megrendelést teljesít, árut ad el.

3. Ajánlat és megrendelés

3.1. A Fórum-Plussz Kft. ajánlata – ellenkező értelmű kikötés híján - az ajánlat keltezésétől számított 30 napig érvényes, a 31. napon automatikusan érvényét veszti, lejár. Elfogadás előtt, illetve az elfogadás Fórum-Plussz Kft. általi kézhezvételét megelőzően, a Fórum-Plussz Kft. bármikor jogosult ajánlatát egyoldalúan visszavonni vagy megváltoztatni, módosítani. Nyilvánvaló ajánlati hibák az ajánlat elfogadása előtt a Fórum-Plussz Kft. egyoldalú közlésével, az ajánlat elfogadása után a felek közös megegyezésével helyesbítendőek. Az ajánlat részét képezi a jelen ÁSZF rendelkezései. A Fórum-Plussz Kft csak az ajánlat változatlan tartalmú elfogadása esetén tekinti a Szerződést létrejöttnek, a Fórum-Plussz Kft. az ajánlat valamennyi kikötését lényeges kikötésnek minősíti. Az ajánlat, illetve annak módosítása, kiegészítése esetén annak kiállítását követően az ajánlati kötöttség idején belül írásbeli elfogadó nyilatkozattal történő elfogadása, a módosított, kiegészített tartalommal a Fórum-Plussz Kft általi kézhezvétellel létrehozza a Szerződést. A Szerződés létrejön abban az esetben is, amennyiben Megrendelő az elfogadó nyilatkozatot az ajánlati kötöttség utolsó napjáig ajánlott postai küldeményként a Fórum-Plussz Kft címére feladja.

3.2. Fórum-Plussz Kft. által küldött ajánlatok a Megrendelő részéről semmiféle kötelezettséget nem keletkeztetnek. A Megrendelő részéről történő bármilyen kötelezettségvállaláshoz szükség van azok Megrendelő részéről történő írásbeli elfogadására, vagy szóbeli elfogadás esetén írásos megerősítésre.

3.3. Megrendelés adásával (ajánlat elfogadásával) a Megrendelő elismeri és tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései a közöttük létrejövő Szerződés részét képezik.

4. Vételár

4.1. A Vételár az ajánlatban/megrendelésben kerül meghatározásra. A Megrendelő által fizetendő Vételár az ajánlati ár, amelyet a Megrendelő elfogadott.

4.2. A Fórum-Plussz Kft. által kiállítandó számlára a Vételár kerül feltüntetésre. A Vételárat a jogszabályokban meghatározott ÁFA terheli.

4.3. Külön megállapodás hiányában a Fórum-Plussz árai raktári illetve telepi árak, az INCOTERMS 2000 előírásainak figyelembe vételével, melyek felrakást és csomagolást nem tartalmaznak. A Megrendelőt terhelik a Fórum-Plussz Kft. székhelye és a Megrendelő székhelye, telephelye, vagy egyéb teljesítési (áru átadási) hely közötti szállítási költségek, kivéve, ha a megrendelésben Felek másképp állapodnak meg. Megrendelő az áru átvételét a szállító levél és/vagy számla aláírásával igazolja.

4.4. A Vételár, az abban adott árképzés csak a megrendelésben/ajánlatban meghatározott Árura (mennyiség és minőség) vonatkozik. A Vételár kizárólag a ajánlatban/megrendelésben meghatározott mennyiség átvétele esetén érvényes.

4.5. A Szerződéskötést követően igazolt rendkívüli (4.7 pont szerinti) költségnövekedés áthárításának jogát a Fórum-Plussz Kft. fenntartja.

4.6. Rendkívüli költségnövekedésnek tekintendő többek között a hatósági intézkedésből eredő költségnövekedés, a Szerződés aláírása és a szállítás megkezdése között eltelt időszakban bekövetkező, 20 %-ot meghaladó alapanyag ár növekedés és egyéb, az ajánlat kiadása után felmerülő, előre nem kalkulálható extrém gazdasági esemény miatti igazolt árnövekedés.  

5. Fizetések

5.1. A Megrendelő a Fórum-Plussz Kft által szabályszerűen kiállított és a Megrendelőnek benyújtott számla alapján köteles a Szerződésben meghatározott bruttó Vételárat megfizetni. Az Áru fizetése készpénzzel, készpénzmentes fizetési eszközzel vagy átutalással történhet. Megrendelő a Vételárat a Szerződés szerinti devizanemben köteles megfizetni. Feleknek törekedniük kell a készpénzmentes fizetési módok alkalmazására.

5.2. Készpénzzel történő fizetés az Áru átvételekor a Fórum-Plussz Kft. pénztáránál történik. Amennyiben az Áru átadása nem a Fórum-Plussz Kft. székhelyén történik, úgy a fizetés az Áru kiszállítása előtt történik a Fórum-Plussz Kft. pénztáránál. A pénztárban történő befizetés esetén minősül a fizetés teljesítettnek.

5.3. Átutalással történő fizetés esetén a Fórum-Plussz Kft. számláján meghatározott bankszámlára utalja át a Megrendelő a Vételárat a számlán feltüntetett teljesítési határidőig (amely ellenkező megállapodás hiányában a teljesítést követő 8 nap). A fizetés akkor számít teljesítettnek, amikor a bruttó Vételár a Fórum-Plussz Kft bankszámláján jóváírásra került.

5.4. A Fórum-Plussz Kft. fenntartja magának a jogot bizonyos áruk esetén arra, hogy a Megrendelőtől előleg megfizetését vagy fizetési biztosítékot kérjen.

5.5. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő köteles késedelmi kamatot fizetni a késedelembe esés napjától. A késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155 § 1. pontban meghatározott mértékű kamat.

5.6. Amennyiben a Megrendelő a Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségét késedelmesen, illetve nem teljesíti a Megrendelő köteles a Fórum-Plussz Kft ténylegesen felmerülő, illetve felmerült jogérvényesítési költségeit, így például a behajtás költségét, a fizetési meghagyás díját, a peres eljárás illetékét, a végrehajtási eljárás költségeit, a végrehajtási eljárásba való becsatlakozás díját, a behajtásban közreműködők díját, az igényérvényesítéshez igénybe vett jogi tanácsadó díját a Fórum-Plussz Kft első írásbeli felszólítására, a felszólításban meghatározott határidőn belül megtéríteni.

5.7. Amennyiben a Megrendelő kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, valamennyi fizetést minden esetben először a költségre (így pl. a jogérvényesítés költségeire), azután a kamatra és végül a legrégebbi főtartozásra kell elszámolni.

5.8. A Megrendelő a mindenkor fennálló esedékes tartozása, egyéb fizetési kötelezettsége, illetve mindezek összegszerűsége tekintetében a Fórum-Plussz Kft nyilvántartása, kimutatása az irányadó. A Felek a Megrendelő fennálló tartozása tekintetében a Fórum-Plussz Kft nyilvántartásait és nyilatkozatait irányadónak és hitelesnek tekintik.

5.9. A Megrendelő a Fórum-Plussz Kft felé fennálló mindenféle és bármilyen fizetési kötelezettsége az alábbi esetek („Esedékessé válás körülményei”) bármelyikének bekövetkezése esetén a Fórum-Plussz Kft által a Megrendelőnek címzett - az ilyen körülmény bekövetkezéséről szóló, az esedékes és lejárt tartozás összegét is tartalmazó - tájékoztató levele Megrendelő általi kézhezvétele napján azonnal lejárttá és esedékessé válik. Amennyiben a Megrendelő részére küldendő küldemény „ismeretlen helyre költözött” feljegyzéssel kerül visszajuttatásra a Fórum-Plussz Kft-hez, a Megrendelő a Fórum-Plussz Kft felé fennálló mindenféle és bármilyen fizetési kötelezettsége az ilyen küldemény Megrendelő általi kézhezvétele, illetve átvettnek minősülése napján válik lejárttá és esedékessé. Az alábbiakban meghatározott esetek bármelyikének bekövetkeztét követően a Fórum-Plussz Kft jogosult a Fórum-Plussz Kft által addig az időpontig még nem teljesített szállítások teljesítését a szállítandó Áru bruttó Vételárának annak átadásával egyidejű maradéktalan megfizetéséhez, mint feltételhez kötni, és ezen új feltétel teljesítése hiányában a szállítást megtagadni.

Esedékessé válás körülményei:

  • a Megrendelő elleni felszámolási, végrehajtási, csőd- illetve végelszámolás iránti eljárás, vagy
  • 7 naptári napot meghaladó fizetési késedelem bekövetkezte, vagy
  • a Megrendelő nem képes tartozásai teljesítésére azok esedékességekor, és egy vagy több hitelezőjével tárgyalásokat kezd annak érdekében, hogy adósságát teljes egészében átütemezzék, vagy
  • amennyiben a Megrendelő a Szerződés, illetve a biztosítéki szerződések (amennyiben irányadó) bármely rendelkezését megsérti, nem, vagy nem Szerződésszerűen teljesíti, és ezt a Fórum-Plussz Kft írásbeli értesítésére, felszólítására sem pótolja, vagy
  • a Megrendelő nyilatkozatának bármelyike hamissá, vagy félrevezetővé válik, vagy
  • a Megrendelő elérhetőségének elnehezülése vagy ellehetetlenülése miatt a Megrendelő érdekkörében működési zavarok keletkeznek.

5.10. A leszállított Áru a Vételár teljes kifizetéséig a Fórum-Plussz Kft. tulajdonában marad. A Megrendelő köteles az Árut a tulajdonjog-fenntartás idején, saját költségén karbantartani. Az Áru átvételét megelőzően a Megrendelő köteles olyan biztosítást kötni, mely biztosítja az Árut legalább lopás,- tűz,- víz,- és más kockázatok ellen, illetve mely alapján az Áru új értéken biztosítottá válik. A Megrendelő köteles olyan, harmadik személy által történő végrehajtásról vagy beavatkozásról, amely a Fórum-Plussz Kft tulajdonát érintheti, a Fórum-Plussz Kft-t haladéktalanul írásban értesíti, a Fórum-Plussz Kft jogainak érvényesítéséhez szükséges felvilágosítást megadni és az ahhoz szükséges iratokat kiadni. A Megrendelő köteles megtenni továbbá minden a Fórum-Plussz Kft Árun fennálló tulajdonjoga biztosításához és fenntartásához szükséges intézkedést, így köteles a megfelelő őrzést biztosítani. A Megrendelő az Árut a Szerződésből fakadó összes fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.  A Megrendelő köteles erről a Megrendelőjét megfelelően tájékoztatni. A Fórum-Plussz Kft is jogosult erről a Megrendelő Megrendelőjét is tájékoztatni az Esedékessé válás bármely körülményének fennállása esetén.

5.11. A Fórum-Plussz Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelővel való üzleti kapcsolatból eredő bármilyen követelését az általa szállítandó áru ellenértékébe betudja, beszámítsa és az Árut visszatartsa. A Megrendelő bármilyen fizetési kötelezettségével szemben a Megrendelő beszámításra nem jogosult.

5.12. A szállítási határidőben a Felek a Megrendelésben állapodnak meg. A szállítási határidő meghosszabbodik a Megrendelő szerződésszegése esetén a szerződésszegés időtartamával, így pl. fizetési határidő lejárata esetén a késedelmes időtartammal.

6. Rendelés törlése, áru visszavétele

6.1. A Megrendelő a Fórum-Plussz Kft. által gyártandó termékre vonatkozó megrendelést annak elfogadása és visszaigazolása után főszabály szerint nem törölheti.

6.2 A Fórum-Plussz Kft. egyéni mérlegelést követően hozzájárulhat a törléshez, az az alábbi feltételek teljesítése ellenében.

A rendelés-törlési díj összege- amennyiben arra már alapanyag beszerzés, vagy gyártási ráfordítás történt, az Áru gyártásához szükséges alapanyag beszerzés és gyártási ráfordítás igazolt költsége 120 %-ának megfelelő összeg, egyéb esetben az Áru bruttó Vételára 10 %-ának megfelelő összeg. Ha egyéni mérlegelés alapján a Fórum-Plussz Kft elfogadja a rendelés törlését, a rendelés törlésére az Áru átvételéig vagy a Fórum-Plussz Kft.-vel szerződött fuvarozónak való átadásig van a rendelés-törlési díj kifizetése mellett lehetőség.

6.3. A Fórum-Plussz Kft szállításaiból származó Áruk visszavétele főszabály szerint kizárt. A Fórum-Plussz Kft. kizárólag szavatossági vagy garanciális okokból vesz vissza leszállított Árut.  

6.4. Mindkét Fél általi – a teljesített részre vonatkozó rész tekintetében való - részteljesítés esete kivételével, amennyiben az Áru a Megrendelő által átvételre került, és a Megrendelő a Szerződésben vállalt bármely kötelezettségét külön írásbeli felszólításban megjelölt méltányos póthatáridőre sem teljesíti, a Fórum-Plussz Kft írásbeli felszólítására a Megrendelő köteles az Árut a Fórum-Plussz Kft-nek eredeti állapotban kiadni a Fórum-Plussz Kft által megjelölt időpontban. Az Áru Fórum-Plussz Kft általi visszavétele nem tekinthető a Szerződéstől való elállásnak. A Fórum-Plussz Kft jogosult az Árut mindaddig magánál tartani, amíg Megrendelő a Szerződésből fakadó minden kötelezettségét nem teljesíti.

6.5. Amennyiben a Megrendelő a jelen pontban meghatározott visszaadási kötelezettségét nem, vagy nem a jelen pontban meghatározott feltételek szerint teljesíti, úgy a Megrendelő kötbér fizetésére köteles, késedelem esetén a kötbér mértéke a bruttó Vételár 2 %-a, mely minden késedelemmel érintett naptári napon esedékes. Minden megkezdett naptári nap a kötbér fizetése szempontjából teljes napnak tekintendő. Amennyiben a Megrendelő az Árut hibásan és/vagy nem az eredeti állapotban adja vissza, úgy a kötbér értéke a bruttó Vételár 10 %-a, amely az Áru visszavételekor esedékes. A Fórum-Plussz Kft a késedelmes és a hibás teljesítési kötbért együttesen is jogosult érvényesíteni, azonban a kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a bruttó Vételárat. A kötbér Megrendelő részéről történő megfizetése nem zárja ki, hogy a Fórum-Plussz Kft a Megrendelővel szemben egyéb kárával kapcsolatban kártérítési igényét is érvényesítse.

7. Felelősségvállalás

7.1. Amennyiben a Fórum-Plussz Kft. a Megrendelő tervei, műszaki előírásai, illetve utasításai szerint jár el a megrendelés teljesítése során, úgy a Megrendelő viseli a teljes felelősséget a szerzői jog, a szabadalmi jog vagy bármely egyéb jog megsértéséből eredő kár, követelés, büntetés, költség vagy egyéb hasonló jellegű, előre nem látható kiadás fellépése esetén. A Megrendelő ilyen esetben a Fórum-Plussz Kft-nél esetlegesen felmerülő mindennemű ilyen költséget köteles megtéríteni a Fórum-Plussz Kft első felszólítására, a felszólításban meghatározott határidőben.

7.2. A Fórum-Plussz Kft a Ptk. rendelkezései szerint felel a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, szerződésszegésből származó károkért. A Fórum-Plussz Kft –- a szándékos károkozásból vagy súlyos gondatlanságból vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító bűncselekményből, vagy a termékfelelősségből eredő veszteséget vagy kárt kivéve –- nem felel semmiféle következményes vagy közvetett veszteségért, illetve kárért, a Fórum-Plussz Kft kifejezetten kizárja az ún. következménykárokért fennálló felelősségét.

7.3. Megrendelő a Szerződés megkötésével elismeri, hogy a felelősség fenti korlátozását elfogadja és kijelenti, hogy a felelősség korlátozásával járó hátrányt a Szerződésben meghatározott ellenérték kompenzálja.

7.4. A fenti szabályok ugyanúgy érvényesek a Fórum-Plussz Kft teljesítési segédeire is.

8. Szállítás

8.1. Több berendezés, termék, áru megrendelése esetén oszthatatlan szolgáltatásnak tekintendő a berendezés, termék, áru annak alkatrészeivel és tartozékaival, egyebekben a termékértékesítés oszthatónak minősül. Megrendelő erre tekintettel a Fórum-Plussz Kft részteljesítését is köteles elfogadni. Megrendelő Szerződésszegésből eredő jogait csak a Szerződés még nem teljesített része tekintetében érvényesítheti.

8.2. A Megrendelőt az áru szállításra kész állapotáról a Fórum-Plussz Kft. haladéktalanul értesíti. Az áru átadása - ellenkező értelmű írásos megállapodás hiányában - a Fórum-Plussz Kft. székhelyén történik a Megrendelőnek, a Megrendelő megbízottjának vagy a Fórum-Plussz Kft-vel Szerződésben álló fuvarozó cégnek. A Megrendelő köteles az Árut átvenni.

8.3. A Fórum-Plussz Kft. a Megrendelő erre irányuló megbízása esetén az Árut a szerződött fuvarozó partner részére adja át.

8.4. A Fórum-Plussz Kft az Árut a Fórum-Plussz Kft székhelyén adja át (szállítás előtt) adja át. A kárveszély a Megrendelőre az átadással száll át, akkor is, ha a Fórum-Plussz Kft. végzi a szállítást. Ha a Megrendelő nem a Fórum Plusszt veszi igénybe az Áru elszállításához, az Áru fuvarozásáról Megrendelő az átadás napján, Fórum-Plussz Kft üzemi ideje alatt, haladéktalanul köteles gondoskodni. A Fórum-Plussz Kft székhelyéről való fuvarozás, ellenkező megállapodás hiányában, a Megrendelő kockázata és költsége.

8.5. Amennyiben a fuvarozást a Fórum-Plussz Kft a Szerződésben kifejezetten vállalja (DAP), úgy a Fórum-Plussz Kft az Árut a Felek által megállapodott címen, a fuvareszközön (teherautó platóján) adja át. A kárveszély az átadással átszáll, így a fuvareszközről (teherautó platójáról) való lerakodás a Megrendelő kockázata, költsége. A fuvarozás költsége kizárólag ebben az esetben a Fórum-Plussz Kft-t terheli. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a fuvarozó a fuvareszközzel a címet megközelíthesse, és oda az Árut biztonságosan leszállíthassa. Amennyiben az Árut Fórum-Plussz Kft fuvarozza, Megrendelő köteles – a Fórum-Plussz Kft érdekében – a fuvarozóval szembeni igény érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket megtenni, és erről a Fórum-Plussz Kft-t haladéktalanul értesíteni. Amennyiben ezt Megrendelő elmulasztaná, Fórum-Plussz Kft-től nem követelheti azoknak a károknak a megtérítését, illetőleg felel azokért a károkért, amelyek a fuvarozóval szemben érvényesíthetők lettek volna.

8.6. Amennyiben a Megrendelő kifejezett írásbeli kérésére az Áru átadása a Megrendelő székhelyén, telephelyén vagy a Megrendelő által kijelölt más helyen történik, úgy ellenkező értelmű írásbeli megállapodás hiányában a szállítással kapcsolatos mindennemű költség a Megrendelőt terheli.

8.7. Amennyiben a Megrendelő a Fórum-Plussz Kft. által történő kiszállításra igényt tart, a Fórum-Plussz Kft. a rendelés után csomagolási- és szállítási költséget számol fel, mely a megrendelés visszaigazolásában rögzítésre kerül.

8.8. A csomagolás módját a Fórum-Plussz Kft a saját választása szerint határozza meg, azonban a csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az Áru épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja.

8.9. A szállítási véghatáridőben a Felek a megrendelésben állapodnak meg. A szállítási véghatáridő meghosszabbodik a Megrendelő szerződésszegése esetén a Szerződésszegés időtartamával, így pl. az előleg fizetési határidő lejárata esetén a késedelmes időtartammal.

8.10. A Fórum-Plussz Kft. az előre megadott szállítási határidő betartásáért minden tőle telhetőt megtesz, de amennyiben az áru jellegéből úgy adódik, kivételes esetben szállítási késedelem előállhat, amelyért a Fórum-Plussz Kft-t felelősség nem terheli, ha az nem a Fórum-Plussz Kft. hibájából történik. A késedelemről a Fórum-Plussz Kft. a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

8.11. Amennyiben a Megrendelő az Áru átvételére vonatkozó kötelezettségét megszegi (pl. az átvétel megtagadása), a Fórum-Plussz Kft megfelelő póthatáridőt tűz. A Fórum-Plussz Kft az Árut ebben az esetben az átvételig tárolja, melyért a 8.18.-ban meghatározott díjat számít fel. A kitűzött póthatáridő eredménytelen elteltét követően a Fórum-Plussz Kft jogosult – saját belátása szerint - az Áru átadását ismételten megkísérelni, tárolni vagy a Szerződés még nem teljesített részétől elállni. Elállás esetén a Fórum-Plussz Kft jogosult a Szerződés szerint már szállított és a még nem szállított Áruk bruttó Vételára 10%-ának megfelelő összeget, mint kötbért a Megrendelőtől követelni, a Megrendelő pedig köteles ezen kötbért a Fórum-Plussz Kft első írásbeli felszólítására a felszólításban meghatározott esedékességkor a Fórum-Plussz Kft részére megfizetni. A Fórum-Plussz Kft a kötbért meghaladó kárát jogosult a kötbér megfizetésétől függetlenül követelni.

8.12. A Megrendelő nem jogosult megtagadni az Áru átvételét jelentéktelen hiba esetén. Jelentéktelen hibának minősül különösen a csomagolás sérülése, illetve az Áru működésének rendeltetésszerű használatát nem gátló sérülés,

8.13. Megrendelő köteles a csomagolás és az Áru egyéb azonnal látható sérüléseit az Áru átvételekor a szállítólevélre feljegyezni, hogy a Fórum-Plussz Kft általi fuvarozás esetén a kárigényt a fuvarozó felé Fórum-Plussz Kft- érvényesíteni tudja.

8.14. Megrendelő köteles továbbá az Árut három (3) napon belül megvizsgálni, és köteles az Áru átvételkor nem látható sérüléseit vagy hibáit ezen határidőn belül jelezni. Amennyiben Megrendelő a három (3) napos határidőt elmulasztja, felel mindazon kárért, amelyért egyébként fuvarozó volna köteles a jogszabályok alapján helytállni. Jelen kitétel Fórum-Plussz Kft Áruval kapcsolatos szavatossági illetve garanciális kötelezettségeit nem érinti.

8.15. Késedelmes fizetés esetén a Fórum-Plussz Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a már esedékessé vált részletek, továbbá a késedelmi kamatok vagy egyéb jogcímen fennálló követelései kifizetéséig a szállítandó árukat visszatartsa.

8.16. Amennyiben az Áru szállításra kész állapotáról szóló jelentés kézhezvételét követő 8. napig az Árut a Megrendelő nem veszi át, úgy a Fórum-Plussz Kft. jogosult az Árut leszámlázni. Az ilyen áruk vonatkozásában a leszámlázástól kezdve a felelős őrzés szabályai az irányadóak.

8.17. Amennyiben az Áru átadás-átvétele nem, vagy csak részben eredményes, a Fórum-Plussz Kft jogosult az Árut, vagy annak át nem vett részét a Megrendelő költségére és kockázatára tárolni. Ilyen esetben a tárolásért a Fórum-Plussz Kft tárolási díjként az Áru bruttó Vételára 2 %-ának megfelelő összeget számítja fel havonta, mely havonta a tárgyhót követően a Fórum-Plussz Kft által kiállított számlában meghatározott napon esedékes. A tárolási díj minden megkezdett naptári hónap után fizetendő.

8.18. Vis Major esetén a szállítási határidő arányosan meghosszabbodik. Minden olyan esemény, amely Fórum-Plussz Kft tevékenységétől független, általa nem befolyásolható, és a Szerződés teljesítését jelentősen elnehezíti vagy akadályozza, a Szerződés szempontjából Vis Majornak tekintendő (pl. erőhatalom, háború, természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk, üzemzavar stb.). A Felek kifejezetten Vis Majornak minősítik továbbá az alapanyag hiány miatt bekövetkező, vagy arra visszavezethető szállítási határidő hosszabbítást, szállítási késedelmet. Vis Majornak tekintendő az is, ha az ilyen körülmények a Fórum-Plussz Kft beszállítója vagy alvállalkozója, szállítmányozója/fuvarozója esetében lépnek fel.

Vis Major bekövetkezése esetén, illetve ha annak bekövetkezése előre látható Fórum-Plussz Kft köteles haladéktalanul írásban értesíteni Megrendelőt a Vis major pontos okáról, valamint a Szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatásáról.

9. Szavatosság és jótállás

9.1. A Fórum-Plussz Kft. az Árut az előzetesen megállapodott műszaki, az előírásoknak megfelelő dokumentációval adja át a Megrendelőnek A Fórum-Plussz Kft. semmiféle felelősséget nem vállal az abból eredő károkért, hogy a Megrendelő az Árut nem rendeltetésszerüen használja.

9.2. Amennyiben az Áru a Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján készül, úgy a Fórum-Plussz Kft. a Megrendelő által átadott rajzok, minták vagy műszaki leírások hibájából vagy hiányosságából eredő semmiféle kárért nem vállal felelősséget.

9.3. Az Áru hibájából eredő kárért a Fórum-Plussz Kft. kizárólag az Áru értékének összegéig vállal felelősséget.

9.4. A Fórum-Plussz Kft. vállalja és szavatolja, hogy minden általa szállított Áru megfelel az előzetesen egyeztetett műszaki feltételeknek és leírásoknak. Az olyan csekély mértékű eltérések, melyek az áru rendeltetésszerű használatát nem befolyásolják, nem jelentik az előzetesen megállapított feltételek megváltoztatását. Olyan kellékhiányok esetében, amelyek az Áru értékét és/vagy használatra való alkalmasságát nem befolyásolják, szavatossági igények kizártak.

9.5. Az Áru minőségére és a tartósságára vonatkozó szavatosságok a vonatkozó jogszabályok kereteit meghaladó mértékben csak abban az esetben minősülnek elfogadottnak, ha azt kifejezetten és írásban ekként ismerte el a Fórum-Plussz Kft.

9.6. A Megrendelő a kellékhiány (mennyiségi hiba és a látható sérülés kivételével) felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a Fórum-Plussz Kft-vel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért Megrendelő felelős.

9.7. Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik a Megrendelő Áru átadás-átvételétől számított tizenkettő (12) hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Megrendelő az Árut nem tudja rendeltetésszerüen használni.

9.8. Amennyiben a leszállított Áru hibás vagy nem felel meg a szavatolt minőségnek, a hibát elsősorban kijavítani kell. Amennyiben Fórum-Plussz Kft a hiba kijavítását nem vállalja vagy az lehetetlen, a Megrendelő választhat, hogy új termékgyártást vagy árleszállítást kér. Megrendelő köteles a hiba kijavításához szükséges feltételeket, így a hibás Áruhoz történő hozzáférést biztosítani. A hiba kijavításához szükséges becsült időtartamról Fórum-Plussz Kft a Megrendelőt a hibás Áru megvizsgálásakor tájékoztatja. A javítással a Megrendelőnek okozott kényelmetlenséget a Megrendelő köteles tűrni. Amennyiben a Megrendelő a kijavításhoz szükséges feltételeket nem biztosítja a Fórum-Plussz Kft részére vagy a hibás Árun jogosulatlan változtatásokat vagy javításokat eszközöltek, a Fórum-Plussz Kft a szavatosság alól mentesül.

9.9. A helyi előírások és rendelkezések betartása, a tervezés, a beépítés, az üzembe helyezés  valamint a javítás és a dokumentált rendszeres karbantartás tekintetében a felelősséget a Megrendelő viseli. A Megrendelő mindenkor köteles a termékleírásban/műszaki dokumentációban foglaltakat maradéktalanul betartani, köteles dokumentáltan rendszeresen karbantartani. Olyan hibák, illetve károk, amelyek a termékleírástól/műszaki dokumentációtól való eltérés – így pl. eltérő beépítés, üzembe helyezés, kezelés, használat vagy karbantartás - okán, továbbá célszerűtlen vagy más az előírttól eltérő berendezések vagy beállítás vagy a nem rendszeres karbantartás miatt lépnek fel, nem alapoznak meg szavatossági igényeket.

9.10. Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik a Fórum-Plussz Kft jótállást nem vállal az Árura.

10. Az áruval kapcsolatos egyéb rendelkezések

10.1. Megrendelő a Fórum-Plussz Kft-vel szembeni követelését az általa vásárlandó Áru ellenértékébe nem jogosult betudni, beszámítani.

10.2.Megrendelő jogosult az Árut szokásos üzletmenetek keretében tovább értékesíteni..

11. Közreműködők igénybevétele

A Fórum-Plussz Kft jogosult bármely Szerződési kötelezettsége teljesítéséhez megfelelő közreműködőt (alvállalkozót) igénybe venni.

12. Nyilatkozatok

Megrendelő a Szerződés megkötése által kijelenti és szavatolja, hogy

  • megfelelően megalapított és működő gazdasági társaság, mely saját cégneve alatt jogokat szerezhet, perelhet és perelhető, a Szerződés aláírásához és az abban foglalt kötelezettségei teljesítéséhez kellő felhatalmazással rendelkezik, illetve a Szerződés aláírásához és teljesítéséhez nincs szüksége harmadik fél általi eljárásra, annak hozzájárulására vagy harmadik fél értesítésére.
  • a Szerződés aláírása nem sért, illetve nem fog sérteni semmilyen más megállapodást, illetve olyan kötelezettséget, amelyben a Megrendelő félként szerepel, vagy amely a Megrendelő vagyonára vonatkozóan kötelező rendelkezést tartalmaz.
  • a Szerződésben vállalt kötelezettségei törvényes és érvényes kötelezettségek, amelyek rá nézve kötelező erővel bírnak és vele szemben végrehajthatóak.
  • megszüntetésével kapcsolatos eljárás, csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás nincs folyamatban, ilyen kérelmet tudomása szerint senki nem nyújtott be ellene, és ilyen eljárást magával szemben sem indított, továbbá nincs ellene folyamatban olyan bírósági vagy hatósági eljárás, amely gazdasági tevékenysége folytatását vagy a Szerződés teljesítését ellehetetleníti, vagy akár olyan döntéssel is végződhet, amely ezzel járhat. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ellene ilyen eljárás indul, vagy azt maga indít, úgy azt legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 3 napon belül a Fórum-Plussz Kft-nek bejelenti.

13. A Szerződés felbontása

13.1. A Megrendelő a Szerződéstől alapesetben nem jogosult elállni.

13.2. A Fórum-Plussz Kft a Szerződéstől, illetve amennyiben már részteljesítés történt, a Szerződés még teljesedésbe nem ment részétől elállhat, ha a Megrendelő a Szerződésben foglalt bármely kötelezettségét külön írásbeli felszólításban megjelölt méltányos póthatáridőre sem teljesíti. A Megrendelő a Fórum-Plussz Kft elállása esetén a még nem szállított Áruk bruttó Vételára 10 %-nak megfelelő kötbért köteles fizetni a Fórum-Plussz Kft részére. A kötbér az elállás Megrendelő általi kézhezvételekor esedékes. A Fórum-Plussz Kft a Megrendelővel szemben érvényesítheti a Megrendelő Szerződésszegéséből fakadó kárát is.

Az elállás a Szerződést korábban még nem teljesített részét annak kézhezvétele napján felbontja.

13.3. A Fórum-Plussz Kft. az alábbi esetekben jogosult a Megrendelővel már megkötött Szerződést azonnal hatállyal felbontani:

Amennyiben a Fórum-Plussz Kft. tudomására jut, hogy a Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekintendő biztosítottnak.

Amennyiben részszállítások esetén a Megrendelő az esedékes részszámlát felszólítás ellenére sem egyenlítette ki.

13.4. A Szerződés fenti 12.1. pont szerinti felbontása írásban történik, és semmilyen vonatkozásban nem érinti a Megrendelőnek a Fórum-Plussz Kft. felé már fennálló tartozásait.

14. Titoktartás

Megrendelő a Szerződés megkötése által időbeni korlátozás nélkül kötelezi magát arra, hogy a Szerződés teljesítése során vagy ezzel összefüggésben megszerzett, vagy bármilyen módon tudomására jutott valamennyi információt, adatot üzleti titokként, bizalmasan kezel, akkor is, ha az információ nem került ilyenként minősítésre. A titoktartás szabályait köteles munkatársaival is betartatni. Fórum-Plussz Kft, hacsak ÁSZF eltérően nem rendelkezik, a fentiek szerint szintén titoktartásra kötelezi magát.

15. Együttműködési kötelezettség

15.1. A Szerződésből származó jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a Felek a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen és fokozottan együttműködve kötelesek eljárni. A szerződő felek a köztük létrejövő Szerződés teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködnek, a Fórum-Plussz Kft. a Megrendelő érdekeit messzemenően figyelembe veszi és előtérbe helyezi.

15.2. A szerződő felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a köztük létrejött Szerződés tárgyát képező ügy állásáról, az azzal kapcsolatos tevékenységük eredményéről vagy esetleges akadályoztatásukról. A Megrendelőnek az együttműködési kötelezettség kapcsán a Szerződés teljesítését akadályozó körülményeket haladéktalanul, írásban a Fórum-Plussz Kft tudomására kell hoznia. Ennek elmaradása a Megrendelő kártérítési felelősségét vonja maga után, amennyiben az információ átadásának elmaradása miatt kár keletkezik.

15.3. A Megrendelő köteles a Fórum-Plussz Kft Árun fennálló tulajdonjoga megóvásához szükséges intézkedések megtétele során együttműködni.

16. A szerződő felek közötti kapcsolattartás

16.1. Utasításokat, kéréseket, megjegyzéseket vagy információkat, akár szóban akár írásban a Fórum-Plussz Kft csak olyan személytől fogad el, akiről tudja vagy okkal feltételezi, hogy a Megrendelő által a Fórum-Plussz Kft-vel történő kapcsolattartásra felhatalmazott. A Megrendelő a Fórum-Plussz Kft. képviselőjének tekintheti a Fórum-Plussz Kft. ügyvezetőjét és az általa vagy a felek között létrejött Szerződés által megnevezetteket. Az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében a Fórum-Plussz Kft. jogosult meggyőződni a Megrendelő képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról, az üzleti tárgyalások folytatása vagy a megbízások teljesítése előtt kérheti a képviseleti jog megfelelő igazolását.

Bármelyik szerződő Fél jogosult a hozzá bejelentett képviselőket és az aláírásaikat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítés nem érkezett meg.

16.2. Abban az esetben tartja a Fórum-Plussz Kft a Megrendelővel a kapcsolatot e-mailen, amennyiben a Szerződésben ebben a Felek megállapodnak, vagy a Megrendelő erre kéri a Fórum-Plussz Kft-t, tudomásul véve, hogy amennyiben a Megrendelő hozzájárul a kommunikációnak ezen módjához, egyúttal elfogadja a benne rejlő kockázatokat (az ilyen jellegű kommunikáció feltartóztatásának vagy illetéktelen hozzáférésének, megsérülésének, és vírussal történő megfertőződésének vagy egyéb ártalmas eszköznek a biztonsági kockázatát), és vállalja a vírusellenőrzés lefolytatását. Az e-mail ezen esetekben sem minősül hivatalos, írásbeli kommunikációnak, kivéve amikor az e-mailhez pdf formátumban dokumentum kerül csatolásra, azonban ebben az esetben is kizárólag a csatolmány minősül írásbeli kommunikációnak.

16.3. A szerződő felek a közöttük létrejövő Szerződéseket, valamint az egymásnak szóló lényeges értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, írásba foglalják, illetve írásban megerősítik. A közlést személyesen, postán, telefaxon, a fenti esetben e-mailben, a szerződéskötés során egymással közölt elérhetőségre kötelesek megtenni.

16.4. A telefonon vagy más, nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik fél azonnal jelzi a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést.

16.5. Amennyiben a postai küldemény „a címzett az átvételt megtagadta” vagy „a címzett ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, úgy a küldeményt a postai feladás napjától számított 5. napon kézbesítettnek tekintik a Felek, függetlenül attól, hogy a címzett Fél azt megkapta-e vagy sem. Telefaxüzenet esetén a közlés akkor tekinthető kézbesítettnek, amikor a telefax elküldését visszaigazoló szelvény rendelkezésre áll. E-mail esetén az értesítés akkor tekinthető kézbesítettnek, amikor a levelező rendszer kézbesítési igazolása rendelkezésre áll. A személyes kézbesítés esetén az átvételt a Felek a másik Fél átvételt igazoló eredeti aláírásával igazolják.

A Felek – a fenti nyilatkozatok közlésére és kézbesítésére vonatkozó előírásokra tekintettel – köteles gondoskodni arról, hogy a Szerződésben megadott kézbesítési címen a Szerződés megkötésétől a megszűnéséig folyamatosan rendelkezzen a postai küldemények átvételére jogosult személlyel (képviselővel), továbbá a székhely, levelezési cím megváltozását a másik Féllel haladéktalanul írásban közlik. Abban az esetben, amennyiben a küldeményt nem az arra jogosult veszi át a kézbesítőtől, a küldemény abban az esetben is kézbesítettnek minősül, így a címzett nem hivatkozhat arra, hogy a küldeményt átvevő személy nem volt jogosult a küldemény átvételére. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a jognyilatkozatok közlésének elmaradására a mulasztó Fél előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.

A Fél által hibásan közölt cím miatti téves postázásból származó károk és költségek a Felet terhelik, megfizetésük azonnal esedékes. A Féllel való telefonos, illetve elektronikus kapcsolattartás során a másik Fél nem felel azért a kárért, amely a telefonkapcsolat, illetve elektronikus kapcsolattartás során előforduló tévedés, félreértés vagy egyéb hiba eredménye, kivéve, ha a kár bizonyítottan a másik Fél hibájából ered.

16.6. A Felek kötelesek a kapcsolattartáshoz szükséges adataik, vagy a kijelölt kapcsolattartójuk személyének megváltozása esetén lehetőleg még a változást megelőzően, de legkésőbb a változást követő 3 napon belül egymást írásban értesíteni.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Megrendelő az ÁSZF megtámadásának jogáról visszavonhatatlanul lemond.

17.2. A Szerződés módosítása, kiegészítése csak írásban, a Felek cégjegyzésre jogosult képviselőinek aláírásával érvényes.

17.3. Amennyiben a Fórum-Plussz Kft nem érvényesít valamely őt – a Szerződés alapján – megillető jogot, vagy ilyen jog gyakorlásával késlekedik, vagy azt csak részben gyakorolja, ez nem jelenti azt, hogy a Fórum-Plussz Kft erről a jogáról lemond. A Szerződés alapján a Fórum-Plussz Kft-t megillető jogok kiegészítik mindazokat a jogokat, amelyek a Fórum-Plussz Kft-t a jogszabályok rendelkezései értelmében megilletik.

17.4. Ha a Szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, az nem érinti a fennmaradó többi rendelkezés érvényességét és végrehajthatóságát. Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést – ha jogszabály szerint megengedett – úgy kell tekinteni, mint amit olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítettek, ami az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéssel elérendő gazdasági célhoz mértékét, idejét, helyét vagy egyéb szempontokat illetően a legközelebb áll. Ez ugyanígy érvényes a Szerződés esetleges joghézagaira is.

17.5. Amennyiben a Szerződésről idegen nyelvű példány is készül, akkor értelmezési vita esetén a Szerződés magyar nyelvű változata az irányadó.

17.6. Bármely vita elbírálására, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, így különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek az állami bírósági utat kizárják és alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság (Kereskedelmi Választottbíróság Budapest) kizárólagos és végleges döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Gyorsított Eljárásra vonatkozó Alszabályzat rendelkezéseivel kiegészített Eljárási Szabályzata szerint jár el, az eljáró választottbíró(k) száma egy és az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. A Felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújítás lehetőségét. A jogvita eldöntésére alkalmazandó anyagi jog Magyarország joga, ide nem értve annak nemzetközi magánjogi szabályait.

18. Az ÁSZF érvényessége

Jelen ÁSZF 2022.július 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2022. július 1.

Fórum-Plussz Kft.